Hizmetlerimiz

Kadıoğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Uluslararası Denetim Limited Şirketi, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca hizmet vermektedir.

Mükelleflerimizin mali tablolarının oluşturulmasında şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına, sunulan bilgi ve belgelerin uluslararası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda firmamız denetim faaliyetlerini titizlikle yapmaktadır.

Sunduğumuz Mali Danışmanlık ve Tasdik Hizmetleri:

 • Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamesi eklerinin tasdiki
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Yatırım indirimi uygulaması
 • Vergiden istisna olan gelirin tespiti
 • KDV İade veya mahsup işlemlerinin tasdiki
 • Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
 • Yapılacak sermaye artırımının (iç kaynaklardan) mevzuata uygunluğunun tespiti işlemleri
 • Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması
 • Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları
 • Diğer özel amaçlı tespit raporları
 • Mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
 • Mükelleflerimizin faaliyetlerini vergisel açıdan en etkin şekilde yapılandırılabilmeleri doğrultusunda önerilerde bulunmak
 • Yasal kayıt ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olmak
 • Gerekli hallerde ilgili kamu otoritelerinin görüşlerini alarak bu görüşler çerçevesinde uygulamayı yönlendirmek ve çözümler üretmek
 • Mali konulardaki kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi
 • Enflasyon Muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Sunduğumuz Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri:
 • Şirket organizasyonunun ve hukuki yapısının incelenerek, mükellefin içinde bulunduğu sektor ve ekonomideki değişiklikler çerçevesinde gerekli görülen uygulamaların önerilmesi
 • Alternatif yatırım alanları hakkında bilgi toplanması ve değerlendirilmesi
 • Şirket satın alınması, birleşme ve tasfiye işlemlerinde gerekli yasal prosedürlerin takibi ve sonuçlandırılması
 • Şirket bilanço ve diğer mali tablolarının analizi ve raporlanması
 • Danışmanlık yapılan kurumların finansal konuların ağırlıklı olduğu toplantılarında danışman sıfatıyla hazır bulunulması

Sunduğumuz Vergi Revizyonu Hizmetleri:

 • Şirket kayıtlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde uygunluğunun denetimi
 • Muhasebe uygulamaları ile belgelerin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimi
 • Şirket tarafından kanunen verilmesi zorunlu olan beyanneme (aylık KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannameleri) ve bilgilerin denetimi
 • Hesap planlarının düzenlenmesi ve denetimi
 • Üretim işletmelerinde stok, fire ve maliyet hesaplarının denetimi
 • Yılsonu işlemlerinin denetim ve revizyonu
 • Faaliyetlerin raporlanması
 • Sunduğumuz Finansal Raporlama Hizmetleri:
 • Bütçe ve yönetim muhasebesi uygulamaları
 • Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporlanması
 • Rapor formatlarının şirket ortak ve kullanıcılarının beklentilerine ve isteklerine uygun hale getirilmesi
 • Sunduğumuz Vergi Yargısı ve Uzlaşma ile İlgili Hizmetler:
 • Günümüz mali mevzuat gündeminde en çok yer alan konu vergi idareleri ile yaşanan uyuşmazlıklar ve bunlara ilişkin çözüm önerileridir.
 • Konusunda uzman danışmanlarımızca vermekte olduğumuz hizmetler;
 • Vergi incelemelerinde danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verilmesi
  - Vergi yargısında itiraz ve savunma aşamalarında müşavirlik hizmeti verilmesi
  - Resmi kurumlar nezdindeki vergi uzlaşmalarında danışmalık ve müşavirlik hizmeti verilmesi
  - Resmi kurumlarda yapılan işlemlerde tereddüte hasıl olan durumlarda idarelerden resmi görüş alınmasında müşavirlik hizmeti verilmesi

Sunduğumuz Vergi Danışmanliği Hizmetleri:

 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti
 • Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Analizleri
 • Vergi planlaması
 • Yabancı sermayeli kuruluşlara vergi danışmanlığı hizmeti
 • KDV iadesi konularında danışmanlık hizmeti
 • Bireysel vergi danışmanlığı

Sunduğumuz Bağımsız Denetim Hizmetleri:

 • Uluslararası Standartlara Göre Hazırlanan Mali Tabloların Denetimleri (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerika Birleşik Devletlerinde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP), İsviçrede Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (Swiss GAAP) ve diğer lokal ve yabancı mevzuata göre bağımsız denetim hizmetleri sunulması ve yurtiçi yurtdışı raporlamalar yapılması.)
  Mali Bilgilerin / Tabloların Derlenmesi (Compilation)
 • Enflasyon muhasebesi uygulamaları
 • Mali tabloların çeşitli muhasebe standartları çerçevesinde düzenlenmesi ve konsolide edilmesi.
 • Özel İncelemeler
 • Şirket değerlemeleri yapılması
 • Halka açılma, devir, birleşme, bölünme, hisse değişimi gibi durumlarda yapılacak özel bağımsız denetim hizmetleri sunulması
 • Sunduğumuz İç Denetim Hizmetleri :
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması/Geliştirilmesi
 • Usulsüzlük ile ilgili araştırmaların yapılması ve Önlenmesine Yönelik Sistemlerin Kurulması